Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Βιβλία και καταστάσεις εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας που υποχρεούται ο εργοδότης να τηρεί-φυλάσει στις εγκαταστάσεις του (Ανά εκμετάλλευση) και να επιδεικνύει σε τυχόν ελέγχους
24 Μαΐου 2016
Η πρώτη ολοσχερής διαγραφή χρέους με βάση τον συμπληρωματικό νόμο Κατσέλη
24 Μαΐου 2016
Δείτε τα όλα

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους.

Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται με κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%) στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, υποβάλλοντας σε ετήσια βάση (από 1.3 μέχρι 31.10 κάθε έτους) τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) αίτηση–αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α.(ΠΟΛ 1096/2014) και
β) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου. Πρόκειται κυρίως για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ΄ (σελ. 2) της αίτησης – αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών με την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. ΠΟΛ 1066/2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1089/2015 και ΠΟΛ 1021/2016).
Επισημαίνεται ότι από 1.10.2010 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα, ή εξάγουν ή παραδίδουν τα προϊόντα τους σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων για την εν λόγω δραστηριότητα.
Για τις πωλήσεις αυτές έχουν δικαίωμα επιστροφής με κατ’ αποκοπή συντελεστή (3%) επί των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρούν και πραγματοποιείται μέσω συμψηφισμού με την δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλουν για κάθε φορολογική περίοδο.
Επισημαίνεται επίσης ότι από 31.12.2010 οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%) για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν προς άλλους υποκείμενους στο φόρο (βλ. σχετ. ΠΟΛ 1077/2011 και ΠΟΛ 1168/2011).
Επισημαίνονται επίσης τα εξής:
i) Νέοι αγρότες, δηλαδή αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, εκτός και αν επιλέξουν την ένταξή τους στο καθεστώς Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση, δε, που επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια πενταετία (ΠΟΛ 1079/14).
ii) Η μετάταξη αγροτών από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς γίνεται οποτεδήποτε είτε στην έναρξη είτε κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.
Αντίθετα η μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς γίνεται μόνο από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι όταν πρόκειται για προαιρετική μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό υποβάλλεται δήλωση μεταβολών μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΔ (εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου). Μετάταξη σε ημερομηνία διαφορετική από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δεν προβλέπεται.