ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ 100%

ΕΣΠΑ 2014-2020
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
30 Μαρτίου 2016
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
30 Μαρτίου 2016
Δείτε τα όλα

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ 100%

Αθήνα, 04-03-2016

Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036304 ΕΞ 2016/908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: X. Κυρλιγκίτση Τηλέφωνο : 210 32.35.114 FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Ιάσονα Φωτήλα και Κων/νο Μπαργιώτα Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2852/2.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 2852/2.2.2016 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ιάσονας Φωτήλας και Κων/νος Μπαργιώτας, σας γνωστοποιούμε ότι: Με τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’) ορίζεται ότι με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο φορολογούμενο, την ή το σύζυγό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Με την απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015 (ΦΕΚ 2120 Β’) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω απόφασης για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ 763 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286 Β’) και ισχύει. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1132/25.6.2015 αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 και δόθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α., των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Υγειονομικών Επιτροπών Νομαρχιών που εκδόθηκαν πριν την 01.09.2011, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα.

Από την βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα πρέπει να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ο φορολογούμενος συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και να προβλέπεται το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Εφόσον βέβαια έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε. κ.λ,π. τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ